Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Нюанси умов договору

За загальним правилом, визначеним як цивільним так і господарським матеріальним правом, правочином є визначена дія суб'єкта, спрямована на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків учасника цивільних правовідносин.

Законодавець, з метою однотипного врегулювання окремих цивільних правовідносин виокремив вид угод, яким притаманні типові істотні умови, визначивши їх як типові договори. Найбільш поширене застосування типових договорів зустрічається у вузькоспеціалізованих сферах господарювання, що обумовлюється певною специфікою регулювання таких відносин.

Так, доцільно під типовими договорами розуміти певну групу правочинів в межах загальної системи угод, які об'єднані за спрямованістю регулювання і визначають однотипну організацію правовідносин певної сфери господарювання.

Тобто, типовий договір є еталоном договірного оформлення однотипних правовідносин, які вироблені з врахуванням практичного застосування положень такого договору, форма, зміст та істотні умови якого затверджені відповідним органом державної влади

Щодо структури типового договору.

Системний аналіз сфер де застосовуються типові договори надає змогу зазначити про їх наступну структуру:

Преамбула. В даній частині типового договору визначаються сторони договору та здійснюється посилання на нормативно-правовий акт, що став підставою для укладення типового договору.

Загальна частина. В першу чергу, до загальної частини типового договору входять положення, котрі регулюють предмет договору, тобто цивільні правовідносини, які він врегульовує. Також, як правило, дана частина договору включає в себе розкриття змісту загально визначених термінів, котрі вживаються в договорі, тощо. Загальна частина типового договору, у разі якщо типовий договір є публічним і укладення його здійснюється шляхом подачі заяви-приєднання може містити і відповідне застереження про це.

Ціна договору. Даний розділ типового договору окрім визначення ціни може містити і порядок/алгоритм формування чи розрахунку ціни робіт, послуг тощо по типовому договору. Здебільшого, типові договори містять формули розрахунку ціни договору, на які першочергово необхідно на стадії укладення типового договору звертати особливу увагу.

Так, наприклад, типовий договір оренди земельної ділянки може містити розрахунок плати за користування визначеною земельною ділянкою з прив'язкою до нормативно-грошової оцінки, яка щорічно змінюється з врахуванням коефіцієнтів, тощо. Також, на ціну договору оренди земельної ділянки може впливати і бонітування ґрунтів, тобто якість ґрунту відповідно до природних властивостей.

У свою чергу, наприклад, типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам у розділі «ціна договору» містить положення, котрі визначають і спосіб оприлюднення ціни природного газу таким постачальником та визначають порядок розрахунку об'ємів постачання.

Отже необхідно детально звертати увагу на урегульований типовим договором порядок ціноутворення, адже від цього залежать вартість, яку необхідно буде сплатити після виконання умов типового договору особою, яка його підписала.

Права та обов'язки сторін. Слід зазначити, що пункти типового договору, котрі регулюють права і обов'язки сторін, є досить важливими та такими, які потребують детального вивчення і аналізу перед приєднанням або підписанням типового договору. Адже сторони, які оформлюють свої правовідносини з застосуванням типового договору повинні чітко для себе розуміти які права та обов'язки між ними закріплені, тобто на що сторона по договору має право і які вона несе обов'язки перед іншою стороною.

Порядок розрахунків. З юридичної точки зору даний розділ типового договору є досить цікавим та потребує детального аналізу на етапі укладення типового договору.

Фактично, положення цього розділу регламентують дії отримувача послуг по типовому договору в частині розрахунків, строків таких розрахунків, тощо.

Іншими словами, в цих положеннях прописана «дорожня карта» сплати коштів, наслідком недотримання якої може бути як вжиття штрафних санкцій так і навіть розірвання типового договору.

Доцільно в цьому питанні, як приклад, звернути увагу на типовий договір оренди землі. Часто, порушення умов проведення розрахунків стає підставою для розірвання типового договору оренди в судовому порядку.

Верховний Суд неодноразово звертав увагу на необхідність дотримання порядку розрахунків і у разі порушення істотних умов договору, в тому числі і систематичного порушення порядку розрахунків по типовому договору оренди земельної ділянки, підтримував судові рішення попередніх інстанцій в частині наявності підстав для розірвання таких договорів.

Однак, Верховний Суд, кваліфікуючи поняття систематичного порушення порядку розрахунків як підставу для розірвання типового договору оренди землі вказує, що систематичне порушення умов розрахунків - це два і більше випадки порушення порядку розрахунків (несплати) і таке порушення має бути підтверджено належними і допустимими доказами.

У разі, якщо такі докази відсутні, то і підстави для розірвання договору внаслідок порушення розрахунків також не вбачаються.

Дана правова позиція, зокрема викладена у постанові Верховного Суду від 12.07.2021 р. по справі № 471/87/19.

Відповідальність. У даному випадку, не буде секретом, що даний розділ в структурі типового договору є найбільш актуальним та важливим, адже регламентує порядок та умови застосування відповідальності сторонами договору за порушення його умов.

Здебільшого, цей розділ включає в себе положення, які стосуються матеріальної відповідальності у разі порушення строків і порядку розрахунків, а також може містити елементи, які стосуються порушення затверджених в установленому порядку правил і умов надання послуг по типовому договору.

Так, наприклад, Типовий договір постачання газу побутовим споживачам, котрий затверджений постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 р. за № 2500 (посилання на типовий договір: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1386-15#Text) в розділі відповідальність містить положення, які регулюють в тому числі і відповідальність постачальника природного газу споживачу та визначає можливість відшкодування споживачу збитків у зв'язку з неправомірним припиненням постачання природного газу, розмір яких визначається на підставі Правил постачання природного газу.

Тобто, окрім положень типового договору, який передбачає поняття відповідальності, така відповідальність може бути визначена і відповідними спеціальними нормами законодавства, які врегульовують відповідну сферу господарювання.

На стадії укладення типового договору необхідно звертати увагу на це та розуміти порядок застосування такої відповідальності.

Строк та термін дії договору. Досить часто сторони, які укладають типові договори не розмежовують поняття строку та терміну дії договору, що призводить до різного трактування моменту початку правовідносин та їх закінчення.

Так, часто положення типового договору містять зазначення, що договір укладений на певний строк, який визначений місяцями або роками та термін, який прив'язаний до певної дати, яка наприклад може визначатись з дати укладення договору.

Тобто, словесна конструкція може виглядати наступним чином: «договір укладений строком на 2 роки до 31.12.2023 року».

Однак, статтями 251, 252 Цивільного кодексу України розмежовано поняття строку та терміну та визначено, що строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

У свою чергу, наприклад в типових договорах оренди визначено, що строк оренди земельної ділянки починається не з моменту укладення договору, а з моменту передачі земельної ділянки та реєстрації права оренди в установленому порядку.

Часто виникають ситуації, коли після укладення типового договору оренди та до моменту передачі земельної ділянки в оренду, реєстрації такого права може пройти певний час, який може бути навіть більше року. В такому випадку, постає питання в частині відліку часу закінчення оренди, а саме потрібно здійснювати такий відлік від дати укладення договору чи від дати передачі земельної ділянки в оренду та реєстрації такого права.

Верховний Суд, аналізуючи питання початку виникнення права оренди земельної ділянки по типового договору застосовуючи положення статті 125 Земельного кодексу України притримується позиції, що право оренди виникає саме з моменту реєстрації такого права та передачі відповідної земельної ділянки в оренду.

Схожий за змістом правовий висновок Верховного Суду сформований в постанові по справі № 920/54/19 від 12.08.2020 р.

Інші положення договору. В даному випадку, в структурі типового договору сюди слід віднести пункти, які регулюють порядок вирішення спорів, застосування форс мажорних обставин тощо.

Структуровано, положення типових договорів мають так звані «заключні» положення, котрі спрямовані на визначення, у тому числі, порядку врегулювання спорів, застосування обставин непереборної сили як підставу для звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань по договору, тощо.

Аналізуючи умови типового договору на етапі його підписання слід детально приділити увагу порядку вирішення спорів, так як цей порядок може містити умови досудового врегулювання спору. Досудове врегулювання спору спрямоване на вирішення поза межами суду розбіжностей між сторонами по договору з метою економії часу та досягненню бажаного для сторін результату.

Враховуючи запровадження карантинних обмежень в України досить актуальним постало питання застосування в дії положень типових договорів, які регламентують форс-мажорні обставини.

Слід звернути увагу, що у разі настання форс-мажорних обставин, для їх застосування необхідно належними та допустимими доказами довести їх існування. У разі, якщо типовий договір детально не регламентує порядок засвідчення форс-мажорних обставин, єдиним доказом засвідчення форс-мажорних обставин по типовому договору може бути сертифікат, який видає торгово-промислова палата України або її територіальний підрозділ.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що типові договори є особливою формою угод, які покликані врегулювати однотипні цивільні правовідносини. Типові договори, їх істотні умови мають бути затверджені відповідним органом державної влади.

Укладення типових договорів покликано у першу чергу для полегшення діяльності як фізичних осіб так і суб'єктів господарювання.

Незважаючи на універсальність типових договорів, існують моменти, на які необхідно звертати під час їх укладення, про які у тому числі зазначено в даній статті так як необачність щодо умов типових договорів може призвести до затяжних судових процесів.

Святослав Святюк, адвокат, керівник господарської практики ЮФ «Горецький і Партнери»

Як найлегше аналізувати текст договору? З новим інструментом Contractum в LIGA360: Юрист. Система вкаже незначущі слова, помилки в нумерації й структурі, а ще перевірить наявність обов'язкових розділів й дані сторін. Дізнайтесь більше за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему