Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Ліквідація ТОВ: алгоритм дій та можливі складнощі

09.15, 19 квітня 2024
549
0

Етапи добровільної ліквідації ТОВ

Відповідно до даних Державної служби статистики України станом на 01 жовтня 2023 року в Україні зареєстровано 779 650 юридичних осіб в організаційно-правовій формі господарювання – товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ). При цьому відповідно до цих даних невідомо скільки з вказаних юридичних осіб є активними суб’єктами економіки, а які є просто «фактично» ліквідовані та протягом тривалого періоду не здійснюють будь-яку господарську діяльність. Вказане свідчить, в тому числі, про складність процедури ліквідації та небажання власників займатись легальним припиненням діяльності.

При цьому, ліквідація ТОВ є юридично коректним завершальним етапом його діяльності, причиною якого може стати як стратегічна переорієнтація, так і фінансові складнощі тощо. Процедура ліквідації вимагає ретельного аналізу законодавства України, правильного алгоритму дій, а також врахування ряду важливих моментів, що можуть виникнути в процесі її реалізації.

Відповідно до ст. 110 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) ліквідація юридичної особи може проводитися за рішенням її учасників/органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, або за рішенням суду.

У нашій статті ми розглянемо етапи саме добровільної ліквідації ТОВ за рішенням її учасників з нашими рекомендаціями щодо врегулюванням можливих проблемних питань.

Так, процедура ліквідації складається з чітких етапів, які в обов’язковому порядку мають бути дотриманими та про які зазначено нижче.

Етап 1. Прийняття рішення про ліквідацію ТОВ та проведення його державної реєстрації

Ліквідація юридичної особи у добровільному порядку розпочинається з прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників ТОВ або одноосібним рішенням єдиного учасника у порядку, передбаченому установчими документами такого ТОВ, та призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора).

При цьому вимоги до змісту такого рішення визначаються  ч. 10 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про держреєстрацію), та повинно містити наступні відомості:

  • склад ліквідаційної комісії (ліквідатора) та реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
  • порядок та строки пред’явлення вимог кредиторами ТОВ, державної реєстрації рішення про припинення ТОВ шляхом його ліквідації.

До того ж, учасники юридичної особи, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, (або їх уповноважений представник) зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити державного реєстратора. Після чого державний реєстратор протягом 24 годин вносить інформацію про прийняте рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), включаючи строк пред’явлення кредиторами своїх вимог та у той же день забезпечує повідомлення (передачу до інформаційних систем) Державної податкової служби України (далі – ДПС України), Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) тощо.

Окремо зазначаємо, що чинним законодавством України не встановлено вимог до  членів ліквідаційної комісії (ліквідатора), тому ними можуть бути будь-які особи. Однак на практиці найчастіше зустрічаються випадки, коли ліквідатором призначають саме керівника компанії.

Крім того, до дня прийняття рішення про припинення ТОВ, її відокремлені підрозділи (філії, представництва) та/або дочірні компанії повинні бути закриті (припинені), у разі наявності таких.

Як керівникам бути впевненими в управлінських рішеннях?
Завдяки LIGA360. Знаходь алгоритми дій для бізнесу, читай бізнес-новини, контролюй свою репутацію та діяльність конкурентів

Етап 2. Вчинення ліквідаційною комісією (ліквідатором) відповідних дій

На  ліквідаційну комісію (ліквідатора) покладаються обов’язки, зокрема, щодо керування справами ТОВ, дотримання вимог трудового, податкового законодавства, зокрема, подання передбаченої законодавством України звітності, виконання зобов’язань перед кредиторами, інвентаризації та оцінки майна тощо.

З дати внесення до ЄДР запису про рішення учасників ТОВ щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи (ч. 1 ст. 111 ЦК України).

Повідомлення кредиторів ТОВ.

Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до ТОВ, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ТОВ.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до ПФУ, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора (ч.ч. 5,6 ст. 105 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 112 ЦК України у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

У разі відмови ліквідаційної комісії (ліквідатора) у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії (ліквідатора). Вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Підготовка проміжного ліквідаційного балансу та безпосередньо самого ліквідаційного балансу

Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія  (ліквідатор) складає та затверджує проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна, що ліквідується, переліку пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. До цього кроку ліквідаційна комісія  (ліквідатор) проводить звільнення працівників відповідно до Кодексу законів про працю України, а також закриття банківських рахунків, окрім ліквідаційного.

Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, ПФУ, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом (ч. 12 ст. 111 ЦК України).

Після проведення всіх необхідних платежів, розрахунків з кредиторами та розподілу активів, ліквідаційна комісія  (ліквідатор) повинна закрити ліквідаційний рахунок у банку, скласти та подати звітність за останній звітний період, а також підготувати та затвердити ліквідаційний баланс, що подається до органу ДПС за основним місцем реєстрації ТОВ.

Етап 3. Проведення перевірки податковим органом та ПФУ

Після подання повідомлення від державного реєстратора про припинення ТОВ до ДПС України та ПФУ проводяться відповідні перевірки.

Після проведення перевірок контролюючий орган та/або ПФУ у разі наявності заборгованості зі сплати податків та зборів спрямовує до ЄДР заперечення (заборону) на припинення ТОВ, до зняття якої завершення ліквідації ТОВ є неможливим.

На практиці, цей етап може затягнутися на тривалий час, наприклад, у разі наявності заборгованості з боку того чи іншого державного органу.

Спробуйте LIGA360 PRO
Знаходьте відповіді, консультації експертів та алгоритми дій для вашої сфери діяльності

Етап 4. Передача документів, що підлягають довготривалому зберіганню, до архівної установи

На ліквідаційну комісію  (ліквідатора)  ТОВ покладається обов’язок щодо передачі документів, що підлягають довготривалому зберіганню відповідно до Переліку документів, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, до архівної установи за місцезнаходженням такого ТОВ та отримання відповідної довідки (п. 2 ч. 13 ст. 17 Закону про держреєстрацію).

Цей крок необхідно вчиняти після проведення всіх вищезазначених дій з чітким розумінням, що у кредиторів, у тому числі державних органів, відсутні будь-які грошові вимоги і ТОВ готова до фінального етапу припинення.

Етап 5. Державна реєстрація припинення ТОВ

ТОВ вважається ліквідованим з дня внесення інформації про його припинення до ЄДР.

Відповідно до ч. 13 ст. 17 Закону про держреєстрацію для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню (див. Етап 4).

Державний реєстратор вносить відповідну інформацію до ЄДР протягом 24 годин після подання документів. Після завершення розгляду документів державний реєстратор видає опис.

Таким чином, процедура ліквідації ТОВ регулюється різними нормативними актами, вимоги яких треба обов’язково враховувати. Сама процедура ліквідації є довготривалою та становить від 2 місяців (подальші строки залежать від особливостей ТОВ, наявності/відсутності заперечень з боку державних органів, а також від правильності проведення всіх етапів, які передбачені законодавством України).

При цьому правильне планування дій при ліквідації та належний юридичний супровід процесу дозволить максимально скоротити вказаний строк.

Катерина Карачевцева, молодший юрист корпоративного департаменту Crowe Mikhailenko

За участю:

Аліни Члдрян, радниці корпоративного департаменту Crowe Mikhailenko

Андрія Духницького, партнера, керівника корпоративного департаменту Crowe Mikhailenko

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини