Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Як можна уникнути конфлікту інтересів подружжя, які працюють разом?

Уявімо ситуацію, яка нерідко буває в приватних компаніях. Подружжя працевлаштовано в одній компанії, при цьому один із них - керівник, а інша - підпорядкована особа. У зв'язку з функціональними обов'язками чоловік та дружина як посадові особи та спеціалісти беруть участь в одних і тих самих бізнес-процесах, разом приймають рішення, ставлять свої підписи на одному документі (звіти, акти, договори тощо).

Для конкретизації прикладу розглянемо випадок, коли чоловік обіймає посаду Директора регіонального підрозділу приватної страхової компанії в невеликому місті, а його дружина працює страховим агентом цього підрозділу, мета якої - пошук потенційних клієнтів та продаж їм страхових полісів, а також залучення інших страхових посередників. У ситуації, коли родичі або близькі особи працюють разом, можуть виникати конфлікти інтересів. У випадку, запропонованому до розгляду, існують усі ознаки потенційного конфлікту інтересів. Як засіб уникнення конфлікту інтересів Директор компанії пропонує дружині звільнитися з посади страхового агента, зареєструватись як ФОП та здійснювати функції страхового агента на підставі агентської угоди. Чи буде це вирішенням проблеми наявності потенційного конфлікту інтересів? Чи не виникнуть зауваження з боку Регулятора?

Розглянемо визначення поняття агентської діяльності й особливості роботи страхових агентів за агентською угодою.

Агентська діяльність (комерційне посередництво) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом (далі - агент) послуг суб'єктам господарювання під час здійснення ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє (ч. 1 ст. 295 ГКУ). За агентським договором одна сторона (агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (принципалу) в укладанні угод чи сприяти їх укладанню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта та за його рахунок (ч. 1 ст. 297 ГКУ).

Отже, агентський договір належить до посередницьких договорів на надання послуг. Суть агентського договору полягає в тому, що діяльність, яку здійснює агент за дорученням і в інтересах принципала, породжує майнові наслідки для принципала, а не агента.

Який у цьому випадку може бути інтерес принципала? Інтерес страхової компанії - отримання доходів від страхової діяльності, залучення нових клієнтів, створення репутації, розповсюдження реклами про страхові продукти тощо.

Який може бути приватний інтерес Директора регіонального підрозділу? Прибуток у вигляді бонусів і премій, можливість кар'єрного зростання. У більшості випадків це нормально, й ознаки зловживань, шахрайства, репутаційних ризиків відсутні. Але в будь-якому разі бачимо, що під час укладання агентської угоди створюються такі обставини, за яких має місце конфлікт інтересів. Наприклад, залучення фіктивних клієнтів або залучення родичів та знайомих під акційні умови, "допомога" отримати приз для клієнтів у святковій лотереї, умисне створення "страхового випадку" з подальшою метою отримати й розділити гроші, надані на відшкодування збитків.

Перевіряйте кандидатів на посади щодо комплаєнс-ризиків та конфлікту інтересів з LIGA360. Тут ви можете перевірити наявність фізособи у санкційних списках, розшуку, реєстрі виконавчих проваджень, тощо.

Новий Закон України "Про страхування", який набирав чинності 01.01.2024 р. (далі - Закон), надає визначення поняття "близькі особи". Близькою особою є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права й обов'язки із суб'єктом (крім осіб, взаємні права й обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України "Про запобігання корупції" особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону (особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, - у випадках, передбачених цим Законом), не можуть мати в прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Під прямим підпорядкуванням варто розуміти відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, зокрема й через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням. У разі утворення ФОП із юридичної точки зори пряме підпорядкування буде уникнено, але ймовірно ця особа (страховий агент, яка є дружиною керівника підрозділу страхової компанії) виконуватиме ті самі функції, що й раніше, перебувати в тому ж офісі, дотримуватися трудової дисципліни згідно з графіком роботи страхової компанії. І це дуже легко встановити під час перевірки. А ще легше буде встановити, що така ФОП - страховий агент оформлює та підписує внутрішні документи під час підготовки та продажу страхових продуктів, залучати інших посередників тощо. Тобто де-факто конфлікт інтересів зберігається та за бажання можна отримати докази де-юре.

Незважаючи на те, що далеко не кожен конфлікт інтересів може призвести до неправомірних рішень чи діянь, але кожен із конфліктів інтересів в потенціалі здатен створити таку ситуацію. І така ситуація повинна бути вчасно тa належним чином задекларована, оцінена й урегульована, чим займається служба комплаєнсу. Створення необхідних умов для здійснення цих завдань та відповідальність за наявність/відсутність конфлікту інтересів є обов'язком колегіального контролюючого органу (Наглядової Ради, Спостережної ради або іншого колегіального органу, передбаченого Статутом компанії). Відповідно до ст. 27 п. 21 Закону керівники страховика зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх урегулюванню. Керівники страховика зобов'язані утримуватися від учинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язків в інтересах страховика.

Конфлікт інтересів - це ситуація, за якої службова особа, виконуючи свої обов'язки, має приватний інтерес, який хоча й не обов'язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього призвести. Закон України "Про запобігання корупції" відокремлює два види конфлікту інтересів:

  • потенційний конфлікт інтересів - в особи наявний приватний інтерес у сфері, у якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

  • реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Відповідно до ст. 67 п. 3 Закону конфліктом інтересів під час здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів є наявні та потенційні суперечності між професійними, посадовими обов'язками й особистими інтересами страхового посередника, страховика, керівника з реалізації, працівника з реалізації, що можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх повноважень (трудових обов'язків), об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо надання посередницьких послуг клієнту через нерівномірність володіння інформацією про страхові та/або перестрахові продукти й умови їх реалізації.

Загальна ознака цих неправомірних відносин - наявність приватного інтересу. У даному випадку приватним інтересом може бути перевищення повноважень посадовими особами страховика й отримання неправомірної винагороди страхового агента - ФОП (наприклад, підвищений відсоток), отримування винагороди за реалізацію в межах одного договору страхування (перестрахування) одночасно від клієнта та від страховика або перестраховика тощо. Також конфлікт інтересів може виникати в ситуаціях, коли близькі люди володіють конфіденційною інформацією, яка може бути використана в особистих цілях або незаконно передана іншим особам.

Тож, бачимо, що звільнення страхового агента з компанії та співпраця з нею як із ФОП не уникає існуючий конфлікт інтересів, оскільки ФОП не може самостійно, без укладання агентської угоди та без застосування ресурсів страхової компанії, виконувати функції страхового агента й перебуває в договірних відносинах із компанією.

Які можуть бути шляхи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у такому випадку?

1. Усунення особи (зокрема й ФОП, якщо основною діяльністю ФОП буде зазначено діяльність страхового агента) від виконання завдання, учинення дій, прийняття рішення чи взяття участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів. У деяких випадках навіть звільнення або розірвання агентської угоди з ФОП.

2. Застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень.

3. Обмеження доступу особи до певної інформації.

4. Перегляд обсягу службових повноважень особи, зокрема й ФОП.

5. Переведення особи на іншу посаду або основна діяльність ФОП, не пов'язана з діяльністю з реалізацією страхових та перестрахових продуктів.

Також варто взяти до уваги, що під час перегляду функціональних обов'язків ФОП відповідно до Закону не є діяльністю з реалізації страхових та перестрахових продуктів:

1) надання інформації для рекламних цілей під час здійснення іншої діяльності, якщо особа не вживає будь-яких додаткових заходів для укладення чи виконання договору страхування або перестрахування;

2) діяльність з оцінки збитків, а також оцінка розміру збитків оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності;

3) надання страховикам та страховим посередникам інформації про клієнтів (крім персональних даних), якщо особа, яка надає таку інформацію, не вживає будь-яких додаткових заходів для укладення договору страхування або перестрахування;

4) надання клієнтам виключно інформації про страхові або перестрахові продукти, страхового посередника, страховика або перестраховика, якщо особа, яка надає таку інформацію, не вживає будь-яких заходів для укладення договору страхування або перестрахування.

Особи, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення / ініціювання звільнення з посади.

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З новим рішенням LIGA360. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему