Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Топ-10 запитань і відповідей про щорічну відпустку

Реклама

У Офісі Омбудсмана України надали роз'яснення щодо ключових запитань про щорічну відпустку:

1. Чи має право працівник на заміну щорічної відпустки грошовою компенсацією?
Порядок виплати компенсації за невикористану відпустку регламентовано статтею 83 КЗпП України та статтею 24 Закону України «Про відпустки».
Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки виплачується:
- у разі звільнення працівника - за всі не використані ним дні щорічної відпустки;
- у разі смерті працівника - за не використані ним дні щорічних відпусток, виплачується спадкоємцям;
- за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.
Особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

2. Чи дозволяється надання щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну?
Надання щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи дозволяється. При цьому, їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім випадків визначених частиною сьомою статті 10 Закону про відпустки, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.

3. Які існують права працівників, які навчаються в навчальних закладах щодо надання щорічної відпустки?
Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.
Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.
Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

4. Чи можна розділити щорічну відпустку на кілька частин?
Статтею 79 КЗпП та статтею 12 Закону про відпустки допускається поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Стежите за усіма новинами по темі "Персонал"? Отримайте доступ до LIGA360 і відстежуйте інформацію за тематикою, обирайте ЗМІ, яким довіряєте, та сформуйте свою індивідуальну стрічку новин. Отримайте вільний доступ до LIGA360, якщо користуєтеся принаймні одним з продуктів ЛІГА:ЗАКОН.

5. Чи має право роботодавець відкликати працівника з щорічної відпустки?
Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації.
Спеціальними законами можуть бути передбачені інші підстави відкликання із щорічних відпусток. Наприклад, згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про державну службу», для виконання невідкладних завдань державні службовці, які займають посади категорії «А», можуть бути відкликані із щорічної відпустки за рішенням суб'єкта призначення, а державні службовці, які займають посади категорій «Б» і «В», - за наказом (розпорядженням) керівника державної служби.

6. Яке право має працівник на отримання невикористаної частини щорічної відпустки?
Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

7. Чи існує право на перенесення щорічної відпустки?
Перенесення щорічної відпустки допускається як за ініціативою працівника так і - роботодавця.
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:
1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;
2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:
1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;
4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.
Перенесення щорічної відпустки за ініціативою роботодавця є винятком із загальних правил. В такому випадку, щорічна відпустка може бути перенесена на інший період:
- тільки за письмовою згодою працівника;
- за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником);
- у випадках, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації;
- за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році;
- основна частина щорічної відпустки становитиме не менше 14 календарних днів.

У разі перенесення щорічної відпустки на новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період. При цьому, щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, а невикористану частину має бути надано, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

8. Які права має працівник на отримання щорічної відпустки у разі переведення його на інше місце роботи?
Якщо працівника перевели на інше підприємство, а він повністю або частково не використав щорічну відпустку та не одержав за них грошову компенсацію, така компенсація за невикористані дні відпустки повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке він збирається перейти.
Якщо працівник, переведений на інше підприємство повністю або частково не використав щорічну відпустку і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

9. Який порядок розгляду трудового спору в частині порушення права на відпочинок?
Індивідуальні трудові спори щодо порушення права на відпочинок можуть розглядатись комісіями по трудових спорах (КТС) або судами. Організація, порядок і строки розгляду трудового спору в КТС регулюється статтями 223-229 КЗпП. Згідно частини першої статті 230 КЗпП України, у разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення КТС у встановлений строк працівникові, комісією по трудових спорах видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.
Частиною першою статті 55 Конституції України гарантується кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. В Рішеннях Конституційного Суду № 6-зп від 25.11.1997, № 19-рп/2011 від 14.12.2011 тлумачиться, що частину першу статті 55 Конституції України треба розуміти так, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене. Відповідно до частини першої статті 28 Цивільного процесуального кодексу України позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Відповідно до статті 265 КЗпП, за порушення трудового законодавства роботодавці несуть відповідальність згідно з чинним законодавством (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну, фінансову). Переважно працівниками Держпраці, особи, винні у порушені права громадян на відпустку, притягаються до адміністративної відповідальності.

10. Яка тривалість щорічної основної відпустки?
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Для деяких категорій працівників може бути передбачена інша тривалість:
- 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів для промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин;
- 28 календарних днів незалежно від стажу роботи для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче;
- 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи 2 роки і більше в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів;
- 28 календарних днів для працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників;
- 30 календарних днів для воєнізованого особовому складу гірничорятувальних частин;
- 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів для невоєнізованих працівників гірничорятувальних частин;
- 30 календарних днів для осіб з інвалідністю I і II груп;
- 26 календарних днів для осіб з інвалідністю III групи;
- 31 календарний день для осіб віком до вісімнадцяти років;
- сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджується Кабінетом Міністрів України;
- 56 календарних днів для керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

Моніторте діяльність партнерів, конкурентів та співробітників. Будьте в курсі бізнес-зв'язків ваших колег та контролюйте боргові зобов'язання і критичні зміни в діяльності бізнес-партнерів за допомогою нового інструменту - рольове місце HR в системі LIGA360. IT-екосистема є єдиним робочим простором для усієї команди, зокрема для роботи віддалено. Рішення для HR-менеджера - це набір інструментів для моніторингу трудового законодавства, з усіма новаціями і експертними коментарями, а також модуль системи аналітики медіа-простору Semantrum для відстежування згадок бренду і відгуків про компанію.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини