Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Створення благодійного фонду в умовах воєнного стану

Під час війни існує нагальна необхідність у створенні та стабільному функціонуванні благодійних та громадських організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, з огляду на що Міністерство юстиції України (надалі - «Мін'юст») намагається забезпечити проведення найбільш важливих реєстраційних дій щодо юридичних осіб та ФОП.

Створення, реєстрація та діяльність благодійних організацій регулюється Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі - «Закон про благодійну діяльність»), Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (надалі - «Закон про державну реєстрацію»), міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно із Законом про благодійну діяльність благодійний фонд (надалі - «БФ») - це благодійна організація, яка:

 • діє на підставі статуту,

 • має учасників та управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності;

 • може бути створена одним чи кількома засновниками (засновниками можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права);

 • може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до її складу в порядку, встановленому статутом такої організації.

 • має активи, що формуються учасниками та/або іншими благодійниками.

Основні етапи утворення БФ

Основні етапи утворення БФ:

1. Підготовка документів: статут, рішення (протокол) про утворення, заява щодо державної реєстрації юридичної особи (форма 2), структура власності, тощо.

2. Прийняття засновниками БФ (або уповноваженими ними особами) рішення про утворення БФ, затвердження його установчого документу та складу органів управління БФ, а також прийняття інших рішень, пов'язаних з утворенням та державною реєстрацією БФ.

3. Підписання та оформлення рішення (протоколу) про утворення БФ та статуту БФ.

4. Державна реєстрація БФ.

Рішення про утворення БФ

Рішення про утворення БФ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами. Законом про державну реєстрацію не передбачена вимога щодо нотаріального засвідчення справжності підписів засновників на рішеннях про утворення БФ.

Якщо БФ має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників такого БФ, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення (ч.6 ст.20 Закону про благодійну діяльність).

Статут

Установчим документом БФ є статут, який повинен містити наступну інформацію:

1. найменування;

2. цілі та сфери благодійної діяльності;

3. органи управління, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;

4. порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління БФ, крім вищого органу управління, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

5. порядок внесення змін до статуту;

6. джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності БФ;

7. підстави та порядок припинення БФ, в тому числі порядок розподілу активів БФ;

8. умови та порядок прийняття до складу учасників БФ, права та обов'язки учасників;

9. умови та порядок виключення учасників зі складу учасників БФ.

Статутом БФ також визначається:

 • порядок скликання та проведення загальних зборів учасників;

 • порядок прийняття рішень загальними зборами учасників;

 • інші питання щодо здійснення загальними зборами учасників своїх повноважень як вищого органу управління БФ.

Статут БФ може визначати особливості діяльності та припинення БФ і не повинен суперечити законам України.

Статут БФ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами.

Законом про державну реєстрацію не передбачена вимога щодо нотаріального засвідчення справжності підпису засновника на статуті при проведенні державної реєстрації створення БФ.

За ініціативою засновників БФ справжність підписів на статуті БФ може нотаріально засвідчуватися.

Державна реєстрація БФ

Для державної реєстрації створення БФ подаються наступні документи:

 • статут БФ;

 • рішення (протокол) про утворення БФ;

 • заява щодо державної реєстрації юридичної особи (форма 2), форма якої затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18.11.2016 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

 • документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - якщо засновником БФ є іноземна юридична особа;

 • структура власності;

 • офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником БФ, - для фізичної особи - нерезидента, а також для фізичної особи - резидента (у разі відсутності у останнього паспорту у формі ID картки);

 • документ про сплату адміністративного збору.

Постановою Кабінету Міністрів України № 209 від 06.03.2022 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами) встановлено певний перелік особливостей проведення державної реєстрації юридичних осіб в умовах війни, серед інших:

1. Державна реєстрація здійснюється виключно державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, посадовими особами Мін'юсту, його територіальних органів, що включені до затвердженого Мін'юстом переліку державних реєстраторів та посадових осіб, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію.

2. Державна реєстрація проводиться незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, якщо відповідні обмеження не передбачено вищезазначеним переліком затвердженим Мін'юстом.

Наразі інформація щодо переліку суб'єктів надання адміністративних послуг розміщена на офіційних сайтах Кабінету Міністрів України та Мін'юсту:

https://www.kmu.gov.ua/news/onovleno-perelik-subyektiv-yakim-v-umovah-voyennogo-stanu-provoditsya

https://minjust.gov.ua/news/ministry/onovleno-perelik-subektiv-yakim-v-umovah-voennogo-stanu-provoditsya-derjavna-reestratsiya-yuridichnih-osib-ta-fop

Перелік суб'єктів надання адміністративних послуг оновлюється час від часу на сайті Мін'юсту.

3. Державна реєстрація БФ проводиться невідкладно після отримання у повному обсязі належних документів для державної реєстрації. Документи для державної реєстрації, які подані не у повному обсязі або не відповідають законодавству, не розглядаються та повертаються заявникові без оформлення відповідного рішення з одночасним усним повідомленням заявнику про повний перелік документів, що повинні бути подані, та/або вимоги законодавства, що повинні бути дотримані.

4. Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію БФ, предметом діяльності яких є: надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії.

5. Вимоги законодавства щодо обов'язку подання/підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, а також документів, передбачених законом для подання/підтвердження таких відомостей, не застосовуються, крім випадків державної реєстрації:

 • банків, небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв'язку);

 • юридичних осіб, засновником (учасником) та/або кінцевим бенефіціарним власником яких є або буде внаслідок відповідних змін Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Незважаючи на вищезазначену норму все ж існує практика коли деякі державні реєстратори продовжують вимагати, керуючись Законом про державну реєстрацію, подання структури власності та документів, що підтверджують відомості про кінцевого бенефіціарного власника БФ (наприклад, нотаріально засвідченої копії паспорту, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником БФ).

Якщо засновником БФ є лише фізична особа-резидент України, знайти працюючого під час війни нотаріуса, який зробить нотаріально засвідчену копію паспорту бенефіціара, ще можливо у зонах віддалених від зон ведення бойових дій. А от якщо засновниками БФ бажають виступити нерезиденти України, або юридична особа резидент України, кінцевим бенефіціарним власником якої є нерезидент України, в цьому випадку на підготовку пакету документів, підтверджуючих відомості про іноземних бенефіціарів БФ, доведеться витратити немало ресурсів та часу (оформлення документів, їх апостилювання, переклад та нотаріальне засвідчення підпису перекладача на документах).

На жаль, в умовах війни час витрачений на збір та оформлення юридичних документів прямо пропорційний розміру ненаданої іноземними благодійниками допомоги Збройним силам України, іншим особам, що забезпечують національну безпеку і оборону у стримуванні збройної агресії в Україні, вимушеним переселенцям, тощо.

Подання документів для державної реєстрації представником

Відповідно до положень Закону про державну реєстрацію:

1. Заявником у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи є засновник (засновники) або уповноважена ними особа (п.8 ч.1 ст.1);

2. У разі подання документів представником подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є нотаріально посвідчена довіреність (ч.2 ст.14).

Як виявилося, в даний момент існує ще одне проблемне питання - це можливість подання документів деяким державним реєстраторам представником, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності, виданої засновником БФ або керівником БФ (наприклад, у разі внесення змін щодо БФ). На практиці деякі державні реєстратори наполегливо рекомендують подавати документи тільки особисто засновникам БФ або ж керівникам БФ, тобто перевага чомусь надається документам, що подаються особисто засновниками БФ або ж керівниками БФ, а не особами уповноваженими належним чином.

Оскільки наразі документи для державної реєстрації, не розглянуті реєстратором, повертаються заявникові без оформлення відповідного рішення, виходить, що оскаржити рішення реєстратора про відмову у проведенні державної реєстрації практично неможливо. Навіть якщо підставою відмови у проведенні державної реєстрації було лише подання документів представником на підставі нотаріально посвідченої довіреності, що не суперечить вимогам Закону про державну реєстрацію та Закону про благодійну діяльність.

Підготувати шаблон договору - просто як ніколи. CONTRACTUM у LIGA360 надає гнучкі можливості редагування, а також готові шаблони договорів англійською та українською мовами. Створюйте власні договори “з нуля” або використовуйте шаблони LIGA ZAKON за основу. Деталі за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему