Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Важливо розуміти, що в сучасному світі хороша ділова репутація є важелем, який дозволяє утримувати конкурентну перевагу компанії на ринку. Саме цей актив свідчить про привабливість як для споживачів, так і для контрагентів.

Репутація - це динамічна категорія, що потребує належного управління, впровадження відповідних механізмів та бізнес-процесів. В умовах діджиталізації і воєнного стану в Україні збільшуються ризики, що можуть негативно вплинути на ділову репутацію суб'єктів господарювання. У цій статті пропонуємо чітко проаналізувати параметри репутації для окремих цільових груп та сформувати алгоритми управління для бізнесу.

Законодавство не надає чіткого визначення “ділової репутації”, однак, відповідно до ст. 201 ЦК України ділова репутація розглядається як особисте немайнове благо, що охороняється законом. Дане поняття носить швидше морально-етичний характер щодо соціальної оцінки діяльності певного суб'єкта. Попри відсутність уніфікованого визначення, доречно розділяти розуміння ділової репутації за цільовою аудиторією.

По-перше, щодо відносин із персоналом, то головними характеристиками високої ділової репутації компанії, як роботодавця, завжди були належні умови та оплата праці. Тобто, в даному випадку будемо говорити про корпоративну репутацію. На час дії воєнного стану в багатьох сферах критично постало питання стабільності, гнучкості роботи, вміння пристосовуватись до екстремальних реалій, збереження робочих місць, в тому числі за мобілізованими працівниками. Крім того, зараз в Україні пріоритетом при обранні форми співпраці із найманими працівниками має залишатись безпека.

Загалом, одним із найбільших репутаційних ризиків є недотримання чинного законодавства, що спричиняє відповідні негативні наслідки. Важливо звернути увагу на нововведення, зокрема, у трудовому законодавстві низку змін запроваджено ЗУ “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” №2136 від 19 липня 2022 року.

Так, серед основних нюансів, які потенційно можуть вплинути на стан ділової репутації, Закон допускає порушення строків оплати праці внаслідок бойових дій чи інших обставин непереборної сили, але зверніть увагу, що роботодавець не звільняється від обов'язку виплати заробітної плати після відновлення діяльності. Зміни торкнулись також тривалості робочого часу і відпочинку, зокрема, скасовується низка положень щодо:

- заборони роботи у вихідні дні;

- скороченого робочого дня напередодні святкових, неробочих і вихідних днів;

- перенесення вихідних днів, якщо святкові або неробочі дні збігаються із вихідними днями;

- обмеження понаднормових робіт.

Також, роботодавці можуть без погодження із працівником перевести його на іншу роботу та в іншу місцевість, навіть якщо така робота не обумовлена трудовим договором, крім випадків переведення в місцевість, де ведуться бойові дії. Однак, при цьому слід дотримуватись певних умов, наприклад, така робота не має бути протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, і при цьому оплата праці за виконану роботу повинна становити рівень не нижчий від середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Наступною цільову групу становлять інвестори, постачальники, контрагенти, дистриб'ютори тощо. Тобто, суб'єкти, для яких переважний інтерес становить динаміка розвитку компанії, відкритість, надійність, рівень корпоративного управління та якість виконання взятих на себе зобов'язань, тобто можна говорити про так звану репутацію товару чи послуг. В умовах воєнного стану слід бути особливо уважними саме з дотриманням зобов'язань перед контрагентами. Вміння ефективно боротись із зовнішніми труднощами свідчитиме про рівень вашого професіоналізму та про стабільність бізнесу за будь-яких умов.

Відповідно до листа-підтвердження, виданого Торгово-промисловою палатою України щодо засвідчення настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у зв'язку із військовою агресією рф проти України, що стало підставою введення воєнного стану, - суб'єктам господарювання надається можливість відтермінування виконання договірних зобов'язань. Разом з тим, для уникнення ризиків (не лише репутаційних, а і матеріальних) необхідно ретельно проаналізувати умови конкретних договорів із контрагентами. Паралельно із цим, компаніям слід зібрати доказову базу для підтвердження причинно-наслідкового зв'язку щодо впливу форс-мажорних обставин на неможливість виконання відповідного договору та підготувати пакет необхідних документів.

Щодо належного засвідчення форс-мажорних обставин, то Торгово-промислова палата України спростила процедуру і наразі не потрібно звертатись до Торгово-промислової палати чи уповноважених нею регіональних підрозділів. Суб'єкту, що порушив своє договірне зобов'язання достатньо буде роздрукувати загальний офіційний лист, який розміщено на сайті Торгово-промислової палати та долучити його до повідомлення про настання форс-мажорних обставин, що унеможливили вчасне виконання відповідних зобов'язань (чи інших вимог нормативних актів), з метою обґрунтування можливості перенесення строків для виконання зобов'язання і мирного врегулювання спорів. Однак, чи дозволить такий механізм гарантовано уникнути відповідних матеріальних та репутаційних ризиків?

Відповідно до ст. 14-1 ЗУ “Про торгово-промислові палати в Україні” засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється Торгово-промисловою палатою та її регіональними палатами шляхом видачі відповідного сертифікату. Деталізацію знаходимо в р. 6 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) від 15 липня 2014 року № 40(3), де зазначено, що такі обставини засвідчуються за заявою зацікавленої особи щодо кожного окремого договору, контракту, угоди тощо, а також щодо податкових та інших зобов'язань/обов'язків, виконання яких настало згідно з законодавчим чи іншим нормативним актом або може настати найближчим часом і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин. Саме сертифікат дозволяє чітко ідентифікувати:

  • дані заявника;

  • сторони договору (контракту, угоди тощо);

  • дату укладення договору;

  • зобов'язання, настало за договором чи настане найближчим часом для виконання;

  • обсяг зобов'язання;

  • термін виконання зобов'язання;

  • місце, час, період настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які унеможливили виконання зобов'язання;

  • докази настання форс-мажорних обставин.

Крім того, оцінюючи вагомість аргументів для контрагентів, в ЗУ “Про торгово-промислові палати в Україні” не міститься положення про офіційні листи Торгово-промислової палати України та їх юридичну силу, тому саме лише посилання на роздрукований лист може видатись недостатнім для належного засвідчення форс-мажорних обставин. Надалі це може призвести до низки судових спорів та відповідно вплинути на рівень вашої ділової репутації.

У зв'язку з цим, необхідно завчасно подбати про механізми для належного виконання договірних зобов'язань та уникнення репутаційних ризиків перед бізнес-партнерами.

Доречно буде юридичними кроками проявити власну зацікавленість у захисті взаємних інтересів. При цьому слід уникати помилок в побудові комунікації, фіксувати усі повідомлення та дії. Наприклад, говорячи про воєнний стан, необхідно відразу повідомляти контрагента про настання непередбачуваних обставин, їх сутність та вплив на виконання договору, після цього надіслати версію офіційного повідомлення і все-таки звернутись до Торгово-промислової палати для отримання сертифікату.

Наступний доволі важливий аспект - соціальна репутація. Як одна із форм ділової репутації, вона була визначена Рішенням Єврокомісії ще 2001 р. та означає певну діяльність, що виражає добровільну стурбованість підприємства соціальним, екологічним та національним добробутом під час ведення бізнесу (наприклад, шляхом соціального брендингу компанії). Управління таким видом репутації включає широкий спектр дій, починаючи від виконання обов'язкових законодавчих приписів і закінчуючи наданням благодійної допомоги та співпраці із громадськими організаціями.

В сучасних реаліях благодійність та підтримка армії стали невід'ємною частиною управлінської діяльності більшості компаній. Серед переваг впровадження такої практики можемо відзначити збільшення лояльності клієнтів та залучення нових споживачів. Участь в благодійних проектах додатково демонструє стабільне фінансове становище компанії, що теж підвищує її репутацію. Позитивні медійні інфоприводи гратимуть на користь будь-якому бізнесу. Щодо ризиків, то слід бути обережними із вибором партнерів у громадському секторі і обирати лише надійні благодійні організації чи проекти. Підозри та безпідставні звинувачення в зраді або колаборації можуть вмить зруйнувати бізнес-репутацію, яку ви вибудовували роками. В такому випадку важливо вчасно звернутись до кваліфікованих спеціалістів, щоб спростувати наклепи і безпідставні звинувачення.

Таким чином, ділова репутація, як цілком реальний вартісний актив компанії, потребує постійних механізмів підтримання та управління. Залежно від цільової аудиторії слід обирати ті чи інші напрямки діяльності для її підтримки. Належне реагування та продумане керування бізнес-процесами дозволить уникнути як матеріальних, так і репутаційних ризиків, особливо на час дії воєнного стану. Основними аспектами, які грають на користь вашої репутації залишається дотримання чинного законодавства та своїх зобов'язань перед контрагентами, якісна комунікація із партнерами, гнучкість у роботі із персоналом, соціальний брендинг та протидія необґрунтованим звинуваченням.

Бізнес потерпає від застарілих методів управління? Спробуйте рішення LIGA360. Працюйте в єдиному інформаційному середовищі для вирішення ключових завдань - legal research, контроль ризиків в умовах війни, аудит та комплаєнс, онбординг та перевірка контрагентів. Замовте презентацію LIGA360 для своєї компанії прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему